OLViT/setup_data.sh

17 lines
275 B
Bash

cd data/dvd
tar -xvzf dialogs.tar.gz
cat monet_feats_part* > monet_feats.tar.gz
tar -xvzf monet_feats.tar.gz
rm dialogs.tar.gz
rm monet_feats.tar.gz
rm monet_feats_part00.tar.gz
rm monet_feats_part01.tar.gz
cd ../simmc
tar -xvzf dialogs.tar.gz
rm dialogs.tar.gz
cd ../..